• استاد مسعود فخاری (مدرس و مدیر عامل موسسه فردوس حکمت)